Časté otázky

K získaniu štátneho príspevku na obnovu rodinného domu.

Aká je šanca, že dostanem príspevok?

Štát plánuje do roku 2026 finančne dopomôcť k obnove až 30 000 rodinných domov – je teda pravdepodobné, že príspevok dostane každý žiadateľ, ktorý bude mať záujem a zároveň splní všetky štátom stanovené podmienky.

Čo ak mi príspevok neschvália?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti v oblasti dotácií na zateplenie 100% úspešnosť pri schvaľovaní príspevkov a preto garantujeme aj  schválenie príspevku na obnovu rodinného domu. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Na čo bude príspevok poskytnutý?

Príspevok bude poskytnutý na jeden alebo viacero z nasledujúcich predmetov obnovy:

 • strecha, obvodový plášť, strop alebo stena medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • okná a dvere v obvodovom plášti a streche
 • zdroj tepla (plynový kondenzačný kotol, tepelné čerpadlo a iné)
 • obnoviteľné zdroje energie – fotovoltické panely, solárne kolektory
 • zelené strechy
 • akumulačné nádrže na dažďovú vodu
 • inštaláciu tieniacej techniky
 • odstránenie azbestu

Príspevok bude poskytnutý aj na náklady spojené s vypracovaním:

 • projektovej dokumentácie
 • energetických certifikátov – vydaných pred aj po realizácií obnovy

Projektovú dokumentáciu aj energetické certifikáty Vám vypracujeme my. Vo fáze projektu nastavíme všetky potrebné parametre obnovy, čím sa predíde problémom a prípadnému zamietnutiu poskytnutia príspevku.

Kedy sa platí za projekt a energetický certifikát?

V prípade akceptovania cenovej ponuky vystavíme zálohovú faktúru vo výške 50 % z celkovej ceny danej služby, po ktorej úhrade si dohodneme termín obhliadky a zamerania objektu, ktorému bude predchádzať vyžiadanie vstupných podkladov (katastrálne územie v ktorom sa stavba nachádza a parcelné číslo stavby, zaslanie dostupnej projektovej dokumentácie a fotografií stavby). 

Druhá platba vo výške 50 % sa realizuje po odovzdaní projektu a podaní žiadosti. V prípade neschválenia žiadosti Vám garantujeme vrátenie vynaložených finančných prostriedkov za naše služby.

Mám čakať na vypísanie výzvy?

Doporučujeme kontaktovať nás v predstihu, najlepšie hneď ako sa rozhodnete pre obnovu. Akonáhle budú zverejnené ďalšie kolá výzvy pustíme sa do prípravy projektovej dokumentácie a ďalších povinných príloh. Kontaktujete nás prosím priebežne, objednávky prijímame už na rok 2023.

Ako požiadať o príspevok?

Po vyhlásení výzvy za Vás požiadame o príspevok online. Podať žiadosť bude možné aj osobne v regionálnych centrách.

Ktorý balík služieb je pre mňa vhodný?

Po dohode na plánovanom rozsahu prác, si na príslušnom stavebnom úrade preveríte, či na realizáciu navrhovaných projektových prác bude potrebné ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác alebo stavebné povolenie.

V prípade záujmu o spracovanie a dodanie výkresovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizátora stavebných prác odporúčame objednávku ponuky č.2.

Aký je postup spolupráce a aké dokumenty čo bude odo mňa potrebné priložiť k žiadosti o príspevok?

 • Úvodným krokom našej spolupráce je oslovenie našej firmy, na základe čoho Vám pošleme informačný mail.
 • Dôležitým začiatkom je oboznámenie sa s predmetnou stavbou. V tomto kroku od Vás potrebujeme:
  • list vlastníctva
  • dostupnú projektovú dokumentáciu
  • fotografie stavby
  • vyplnené súbory (ktoré Vám pošleme v informačnom maily)

 • Po naštudovaní stavby a vzájomnej dohode na rámcovom rozsahu plánovaných prác si vyberiete z nasledovných ponúk (Ponuka č.1 -Digitalizácia skutkového stavu a obálky budovy, Ponuka č.2 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, Ponuka č.3 -Stavebné povolenie)
 • Spolu s výberom ponuky nám zašlete fakturačné údaje, na základe ktorých vystavíme faktúru vo výške 50% celkovej sumy danej služby a odošleme Vám ju na úhradu.
 • Následne sa dohodneme na termíne obhliadky a zameraní stavby, po ktorom kolegovia začnú kresliť podklady.
 • Na základe platných podmienok výzvy Vám pošleme zoznam dokumentov, ktoré je povinné ku žiadosti o poskytnutie prostriedkov doložiť. V tomto kroku nám pošlete:
  • úradne overený originál podielového/bezpodielového plnomocenstva
  • kópiu dokumentu potvrdzujúceho vek RD

 • Vyplnený formulár spolu s povinnými prílohami pošleme na posúdenie Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá hlavnému žiadateľovi odošle vyjadrenie ku žiadosti.
 • Druhá platba vo výške 50% sa realizuje po odovzdaní projektu a podaní žiadosti o dotáciu.
 • Po dokončení všetkých prác je potrebné podať žiadosť o platbu, ku ktorej sa prikladajú povinné prílohy. O aktualizovanom zozname povinných príloh Vás budeme informovať v predstihu. V tomto kroku nám pošlete:
  • dokument potvrdzujúci Vaše vlastníctvo k bankovému účtu
  • fotografie domu
  • doklad o odovzdaní stavebného odpadu

  Po realizácii obnovy

  Ukončením celého procesu je vydanie energetického certifikátu pre rodinný dom po realizácií rekonštrukcie. Certifikát bude deklarovať splnenie 30% úspory energií a splnenie ostatných požadovaných technických parametrov obnovy.

  Aké sú oprávnené výdavky?

  Za oprávnené sú považované výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie obnovy RD, t.j. stavebné práce, montáž, resp. inštalácia zariadení, dodávky a služby bezprostredne súvisiace s menovanými opatreniami. Za oprávnené môžu byť považované aj výdavky na nevyhnutné úpravy, ak súvisia s menovanými skupinami opatrení a opatreniami (napríklad súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.).

  Poskytnutie prostriedkov sa nevzťahuje na práce, tovary a služby objednané pred 1. februárom 2020. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť zmluvou, objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia záväznej objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry. Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

  Akým spôsobom sa preukazujú oprávnené výdavky?

  Realizácia navrhovaných opatrení v rámci projektu sa preukazuje až po podpise zmluvy o PPM, a to priložením fotodokumentácie východiskového stavu a stavu RD po realizácii projektu k žiadosti o platbu. V nadväznosti na uvedené je potrebné pripraviť pred realizáciou obnovy fotodokumentáciu v požadovanom rozsahu. Dohode na plánovanom rozsahu prác, si na miestne príslušnom stavebnom úrade preveríte, či na realizáciu navrhovaných projektových prác bude potrebné ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác alebo stavebné povolenie.

  Okrem realizácie vyššie uvedených opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. (projektovú dokumentáciu,energetické hodnotenie budovy, energetický certifikát. Projektová dokumentácia je základným dokumentom, na základe ktorého sa realizuje projekt. Povinnosť jej spracovania stanovuje príslušný stavebný úrad. V rámci stavebného konania, na základe ktorého sa vydáva stavebné povolenie.
  Spracovanie projektovej dokumentácie odporúčame aj v prípade, ak obnova RD nespadá pod režim stavebného povolenia.

  Za aký čas musí byť ukončená realizácia?

  Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

  • obnovy RD do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Za ukončenia realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia), deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

  Aké dokumenty ešte potrebujem po schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu?

  1. Energetický certifikát po zrealizovanej obnove ( Je súčasťou našej ponuky)
  2. Doklady preukazujúce zrealizovanie obnovy RD
  a. projekty, resp. ich časti, ktoré boli zrealizované dodávateľom:
  a.1. preberací/ odovzdávací protokol (doklad, ktorým potvrdzuje prevzatie diela, resp. zariadenia do užívania)
  a.1.1. v prípade, že je predmetom obnovy aj odstránenie azbestu predkladá sa potvrdenie o naložení s nebezpečným odpadom
  a.2. dodací list
  a.3. revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške zariadenia (alebo iný dokument, z ktorého jasne vyplýva prevzatie diela, resp. zariadenia, vrátane *technického listu prijímateľom)

  a.* technický list – v prípade opatrení B1 (tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia, iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov) alebo B3 (Akumulačná nádrž na dažďovú vodu) – SAŽP môže v pripadne pochybnosti vyžiadať predloženie certifikátu k výrobku resp. inštalovanému zariadeniu za účelom preukázania splnenia deklarovaných hodnôt v súlade s podmienkami DNSH (napr. vyhlásenie o zhode).
  b. projekty, resp. ich časti, ktoré boli zrealizované svojpomocne:
  b.1. čestné vyhlásenie prijímateľa (prikladáme v prílohe)

  2. fotodokumentácia – všetkých vykonaných prác (súbor podľa vzoru s vyplnenou fotodokumentáciou pred úplným začiatkom a po úplnom konci realizácie)

  *3. právoplatné dokumenty v prípade stavebného povolenia
  a. kolaudačné rozhodnutie bez vád a nedorobkov
  b. rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby
  c. rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby,
  /pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby/
  tieto doklady sú kľúčové nie len na overenie rozsahu zrealizovanej obnovy (a jej súladu s predloženou žiadosťou a prílohou č. 2 zmluvy o PPM) ale aj na overenie splnenia časovej oprávnenosti projektu.

  4. Doklady preukazujúce spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom
  a. zrealizované dodávateľom:
  a.1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov)
  – spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií), ktorý obsahuje:
  – identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác)
  – stavby, z ktorej odpad pochádza,
  – identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  – identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
  – spôsob nakladania s odpadom a
  – dátum odovzdania odpadu.
  a.2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode /súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu/
  a.3. sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch – podľa vzoru

  b. zrealizované svojpomocne:
  a.1. doklad o odovzdaní drobného stavebného odpadu:
  a.1.1. vážny lístok v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce, resp. mesta, ktorý obsahuje
  – identifikáciu odovzdávajúceho – hlavného prijímateľa
  – identifikáciu zberného dvora, ktorý odpad preberá,
  – identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
  – dátum odovzdania odpadu

  /alebo/

  a.1.2. odovzdanie zberovej spoločnosti alebo inému subjektu, oprávnenému na nakladenie s odpadom, ktorý obsahuje
  – identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác)
  – stavby, z ktorej odpad pochádza,
  – identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  – identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
  – spôsob nakladania s odpadom a
  – dátum odovzdania odpadu.
  – doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladať s odpadom uvedeným spôsobom /súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu/

  a.2. čestné vyhlásenie so sumarizáciou údajov o vzniknutých stavebných odpadoch – podľa vzoru

  Akou formou môže prebehnúť kontrola po realizácií?

  Keďže na realizáciu projektu sú poskytované verejné prostriedky, podlieha plnenie podmienok zmluvy o PPM finančnej kontrole (v zmysle zákona o FK).
  Kontrola môže byť:

  • administratívna (na základe dostupných dokladov)
  • finančná ( v mieste realizácie)
   kontrola žiadosti o platbu
  • kontrola plnenia podmineok zmluvy o PPM

  (V zmysle zmluvy o PPM sa na projekty obnovy RD vzťahuje „doba udržateľnosti projektu“ 5 rokov. To znamená, že dokumenty a ich originály dokazujúce vykonanie všetkých prác, ktoré sú súčasťou žiadosti o príspevok, je potrebné zachovať päť rokov od prijatia prostriedkov mechanizmu na účet prijímateľa)