Časté otázky

K získaniu štátneho príspevku na obnovu rodinného domu.

Aká je šanca, že dostanem príspevok?

Štát plánuje do roku 2026 finančne dopomôcť k obnove až 30 000 rodinných domov – je teda pravdepodobné, že príspevok dostane každý žiadateľ, ktorý bude mať záujem a zároveň splní všetky štátom stanovené podmienky.

Čo ak mi príspevok neschvália?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti v oblasti dotácií na zateplenie 100% úspešnosť pri schvaľovaní príspevkov a preto garantujeme aj  schválenie príspevku na obnovu rodinného domu. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Na čo bude príspevok poskytnutý?

Príspevok bude poskytnutý na jeden alebo viacero z nasledujúcich predmetov obnovy:

 • strecha, obvodový plášť, strop alebo stena medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • okná a dvere v obvodovom plášti a streche
 • zdroj tepla (plynový kondenzačný kotol, tepelné čerpadlo a iné)
 • obnoviteľné zdroje energie – fotovoltické panely, solárne kolektory
 • zelené strechy
 • akumulačné nádrže na dažďovú vodu
 • inštaláciu tieniacej techniky
 • odstránenie azbestu

Príspevok bude poskytnutý aj na náklady spojené s vypracovaním:

 • projektovej dokumentácie
 • energetických certifikátov – vydaných pred aj po realizácií obnovy

Projektovú dokumentáciu aj energetické certifikáty Vám vypracujeme my. Vo fáze projektu nastavíme všetky potrebné parametre obnovy, čím sa predíde problémom a prípadnému zamietnutiu poskytnutia príspevku.

Kedy sa platí za projekt a energetický certifikát?

V prípade akceptovania cenovej ponuky vystavíme zálohovú faktúru vo výške 50 % z celkovej ceny danej služby, po ktorej úhrade si dohodneme termín obhliadky a zamerania objektu, ktorému bude predchádzať vyžiadanie vstupných podkladov (katastrálne územie v ktorom sa stavba nachádza a parcelné číslo stavby, zaslanie dostupnej projektovej dokumentácie a fotografií stavby). 

Druhá platba vo výške 50 % sa realizuje po odovzdaní projektu a podaní žiadosti. V prípade neschválenia žiadosti Vám garantujeme vrátenie vynaložených finančných prostriedkov za naše služby.

Mám čakať na vypísanie výzvy?

Doporučujeme kontaktovať nás v predstihu, najlepšie hneď ako sa rozhodnete pre obnovu. Akonáhle budú zverejnené ďalšie kolá výzvy pustíme sa do prípravy projektovej dokumentácie a ďalších povinných príloh. Kontaktujete nás prosím priebežne, objednávky prijímame už na rok 2023.

Ako požiadať o príspevok?

Po vyhlásení výzvy za Vás požiadame o príspevok online. Podať žiadosť bude možné aj osobne v regionálnych centrách.

Čo bude potrebné priložiť k žiadosti o príspevok?

V prípade, že obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti.

V prípade, že obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

V prípade, že obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

V prípade, že obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
  fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

V prípade, ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

V prípade žiadateľa – spoluvlastníka je potrebné priložiť notársky overené splnomocnenia od všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Po realizácii obnovy

Ukončením celého procesu je vydanie energetického certifikátu pre rodinný dom po realizácií rekonštrukcie. Certifikát bude deklarovať splnenie 30% úspory energií a splnenie ostatných požadovaných technických parametrov obnovy.

Aká je výška oprávnených výdavkov?

Výška výdavkov na účely vyčíslenia výšky finančných prostriedkov, ktoré je možné na obnovu rodinného domu z POO poskytnúť) neprekročí súčet maximálnych výšok oprávnených výdavkov bez DPH na žiadateľom realizované skupiny opatrení, resp. opatrenia, a to:

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

(zahŕňa stavebné práce, vrátane použitého materiálu)

PoložkaSuma
Zateplenie obvodového plášťa

75 €/m2

Zateplenie strešného plášťa

24 €/m2

Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny

62 €/m2

Výmena otvorových konštrukcií

230 €/m2

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

20 €/m2

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

53 €/m2

Zateplenie podlahy na teréne

39 €/m2

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie

(vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

PoložkaSuma
Tepelné čerpadlo

950 €/kW, max. 11 400 €

Fotovoltický panel

830 €/kW, max. 2 500 €

Solárny kolektor

670 €/kW, max. 2 330 €

Plynový kondenzačný kotol – práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa

1 500 €

Plynový kondenzačný kotol – rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu

1 500 €

Rekuperácia – decentrálny (lokálny) systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla

3 000 €

Rekuperácia – centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla

6 395 €

Iný tepelný zdroj – cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

1 200 €

Iný tepelný zdroj – rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce

1 500 €

Skupina opatrení C. zelená strecha

PoložkaSuma
Intenzívna

84 €/m2

Extenzívna

74 €/m2

Skupina opatrení D. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

PoložkaSuma
Nadzemná bez čerpadla

140 €

Nadzemná s čerpadlom

190 €

Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla)

2 250 €

Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)

2 430 €

Skupina opatrení E. tieniaca technika

PoložkaSuma
Vonkajšie žalúzie

50 €/m2

Skupina opatrení F. odstránenie azbestu

(rozobratie, odvoz a uskladnenie)

PoložkaSuma
Obkladu stien

27 €/m2

Strešnej krytiny

28,50 €/m2

Výška oprávnených výdavkov na Skupinu opatrení D. a Opatrenie F. nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Sprievodná dokumentácia

PoložkaSuma
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia

1 700 €

Projektová dokumentácia, bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia

1 000 €

Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy

250 €

Energetický certifikát východiskového stavu RD

150 €

Energetický certifikát po obnove RD

150 €

Maximálne výšky oprávnených výdavkov (uvedené vyššie na účely vyčíslenia maximálnej výšky prostriedkov mechanizmu) môžu byť vo výzve (oproti hodnotám uvedeným v tomto oznámení) v prípade výraznejšej zmeny cenovej hladiny primerane upravené.

Za oprávnené sú považované výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie obnovy RD, t.j. stavebné práce, montáž, resp. inštalácia zariadení, dodávky a služby bezprostredne súvisiace s menovanými opatreniami. Za oprávnené môžu byť považované aj výdavky na nevyhnutné úpravy, ak súvisia s menovanými skupinami opatrení a opatreniami (napríklad súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.).

Poskytnutie prostriedkov sa nevzťahuje na práce, tovary a služby objednané pred 1. februárom 2020. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť zmluvou, objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia záväznej objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry. Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

Za aký čas musí byť ukončená realizácia?

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy RD podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, za ukončenia realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).
 • ostatných obnov RD (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.