Obnova domov pokračuje v roku 2023

Štátny príspevok na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v rámci programu Plán obnovy doposiaľ najrozsiahlejší dotačný projekt Obnova budov na obnovu rodinných domov. Tu nájdete všetky informácie o dotáciách a procese ich udeľovania.

Plán obnovy – Zelená ekonomika – Obnova budovAktualizované: 10.4.2024

Prezrite si súhrn požiadaviek a celý postup na získanie príspevku, ktorý nájdete na tejto stránke a v prípade potreby nás kontaktujte. 

Termíny týkajúce sa dotácií:

 • 6.9. 2022 – zverejnenie technických parametrov na získanie príspevku na obnovu RD
 • 17.10. 2022 – spustenie výzvy č. 1 a výzvy č. 2
 • 28.2. 2023 – uzavretie výzvy č. 1 a výzvy č. 2
 • 24.4. 2023 – spustenie výzvy č. 3
 • 28.8. 2023 – uzavretie výzvy č. 3
 • 6.9. 2023 – zverejnenie aktualizovaných podmienok výzvy č. 4
 • 9.10. 2023 – spustenie výzvy č. 4
 • 2024 – spustenie výzvy č. 5 a č. 6
 • 2026 – plánované ukončenie čerpania príspevkov

Aká je výška
štátneho príspevku?

Maximálna výška dotácie na obnovu rodinného domu bude

 • 15 000 € v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 € v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou,
 • maximálne však do výšky 75 % poskytovaného finančného príspevku celkových oprávnených výdavkov žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH.
 • Skutočná výška príspevku sa vypočíta na základe jednotkových cien v čase predloženia žiadosti o platbu, v ktorej prijímateľ uvedie skutočne realizované opatrenia. ( napr. pri zateplení obvodového plášťa plochy 240 m2 počítame s jednotkovou cenou 86,25 Eur/m2,čo SAŽP definuje ako skutočne vynaložené výdavky. Čiže pri skutočných výdavkoch 20700€ má žiadateľ nárok na poskytnutie 75% čo je v tomto prípade 15525€, súbežne so splnenými všetkými ostatnými podmienkami)

Na čo všetko
možno príspevok použiť?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom:

 • obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou
 • súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, ktoré musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov
 • výška oprávnených výdavkov na skupinu A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov
 • vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu nie sú považované za oprávnené opatrenia projektu

Okrem realizácie nižšie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • projektovú dokumentáciu, bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu RD
 • projektové energetické hodnotenie
 • energetický certifikát východiskového stavu RD
 • energetický certifikát po obnove RD

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

(skupina opatrení kategórie A)

Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor), zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor), zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Inštalácia zdroja energie vrátane uvedenia do prevádzky

(skupina opatrení kategórie B)

Tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory, plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je súčasťou komplexnej obnovy, na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A, v súlade s požiadavkami na ekodizajn, zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom, rekuperácia, iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Zelená strecha

(skupina opatrení kategórie B)

 Intenzívna alebo extenzívna

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

(skupina opatrení kategórie B)

Podzemná alebo nadzemná

Inštalácia tieniacej techniky

(skupina opatrení kategórie B)

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy

Odstránenie azbestu

(skupina opatrení kategórie B)

Azbest je klasifikovaný ako nebezpečný odpad a musí byť odstránený kvalifikovanou firmou


Všetky kroky k
obnove Vášho domu

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby spojené s rekonštrukciou starších rodinných domov s využitím štátneho príspevku. S nami to budete mať naozaj jednoduché – zabezpečíme celý proces od zamerania až po úspešné ukončenie dotačného programu. Vďaka nám ušetríte nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na samotnej realizácií zateplenia, výmene otvorových konštrukcií, výmene zdroja tepla, či zabezpečení solárnej energie.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Najskôr si od Vás vyžiadame vstupné podklady a zameriame skutkový stav. Na osobnom stretnutí si spolu prejdeme všetky požiadavky výzvy a spôsob výpočtu výšky finančného príspevku.

2. Energetický certifikát pred obnovou

Po obhliadke a zameraní skutkového stavu vyhotovíme energetický certifikát pre rodinný dom pred obnovou, ktorý je povinnou prílohou žiadosti o príspevok.

3. Vypracovanie projektu obnovy

Následne vypracujeme projekt rekonštrukcie, ktorý je základnou požiadavkou pre získanie štátneho príspevku na obnovu. Projekt obsahuje všetky požadované prílohy a náležitosti podľa požiadaviek výzvy. Navrhneme požadovanú minimálnu hrúbku zateplenia konštrukcií a požadované parametre okien a dverí v zmysle výzvy. Na základe Vašich požiadaviek navrhneme aj výmenu zdroja tepla či obnoviteľné zdroje energie.

4. Spracovanie podkladov k žiadosti

Ďalším krokom je spracovanie a príprava kompletných podkladov pre získanie príspevku. Pomôžeme Vám úspešne zvládnuť tento administratívne náročný proces. Súčasťou tohto kroku je aj elektronické podanie online žiadosti a doručenie tlačenej verzie žiadosti na ministerstvo.

5. Podpis návrhu zmluvy

Na základe posúdenia formulára žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, posiela Slovenská agentúra životného prostredia na korešpondenčnú adresu žiadateľa Oznámenie o splnení podmienok s prílohami na podpis. Za účelom splnenia všetkých podmienok zmluvy, Vás v zmysle podmienok zaregistrujeme na portáli ISPO, a to najneskôr v čase pred podpisom návrhu zmluvy.

6. Realizácia obnovy domu

Zateplenie a ostatné práce súvisiace s obnovou zabezpečíme v spolupráci s dodávateľom stavebným prác, ktorý bude mať uzavretú rámcovú zmluvu podľa podmienok výzvy. Počas stavebných prác pravidelne vyhotovujeme fotodokumentáciu, ktorá sa predkladá ministerstvu.

7. Energetický certifikát po obnove

Predposledným krokom po realizácií všetkých predmetov rekonštrukcie je spracovanie energetického certifikátu po obnove, ktorý preukazuje zhodu navrhovaného projektového riešenia a samotnej realizácie. Energetický certifikát je povinnou súčasťou príloh k žiadosti o dotáciu.

8. Spracovanie podkladov k žiadosti o platbu

Finálnym krokom je príprava kompletných podkladov, ktoré potvrdzujú realizáciu projektu ukončenú 10 mesiacov od podpisu zmluvy. Administratívne náročný proces tu po zozbieraní všetkých povinných príloh úspešne končí. Súčasťou tohto kroku je aj elektronické podanie online žiadosti o platbu a doručenie tlačenej verzie žiadosti na ministerstvo.


Koľko ma
bude obnova domu stáť?

Náklady na obnovu RD = Projekt + Realizácia

Rekonštrukcia rodinného domu a s ňou spojené zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, či zdroja tepla na vykurovanie je individuálna v závislosti na rozsahu stavebných prác a členitosti stavby. Náklady na samotnú realizáciu sa preto stanovujú až po vypracovaní projektu zateplenia.

Alternatíva 1

Digitalizácia skutkového stavu a obálky budovy

Platí pre nasledovné prípady:

 • Obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu
 • Obnova RD ešte prebieha pred predložením žiadosti a nepodlieha stavebnému povoleniu
 • Obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu

Cena zahŕňa:

 • Zameranie a digitalizácia vstupných podkladov, fotodokumentácia
 • Vypracovanie projektového energetického hodnotenia (ak bola obnova ukončená), prípadne energetického certifikátu východiskového stavu (ak sa obnova ešte nezačala)
 • Vypracovanie energetického certifikátu po obnove
 • Do 8 týždňov od obhliadky

3000 €

Konečná cena

Alternatíva 2

Projekt bez potreby stavebného povolenia

Platí pre nasledovné prípady:

 • Obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu
 • Obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu

Cena zahŕňa:

 • Zameranie a digitalizácia vstupných podkladov, fotodokumentácia
 • Vypracovanie projektu zateplenia RD (podrobnosť v zmysle požiadaviek výzvy)
 • Vypracovanie projektového energetického hodnotenia (ak bola obnova ukončená), prípadne energetického certifikátu východiskového stavu (ak sa obnova ešte nezačala)
 • Vypracovanie energetického certifikátu po obnove
 • Do 12 týždňov od obhliadky

Obsah projektu zateplenia RD zahŕňa:

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia – zákres objektu do katastrálnej mapy
 • Stavebná a architektonická časť: 
  • textová časť – (technická správa, výpis okien a dverí, technologické predpisy a vyhlásenia o parametroch navrhovaných materiálov a systémov)
  • výkresová časť – (pôdorysy podlaží, strechy, rez, pohľady, skladby konštrukcií)

Projekt zateplenia RD bude zaslaný v digitálnej verzii vo formáte .pdf na mailovú adresu investora a bude expedovaný v dvoch vyhotoveniach v papierovej forme, z toho jeden na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia. . Dotlač každého ďalšieho vyhotovenia v papierovej forme je spoplatnené sumou 15 €.

4500 €

Konečná cena

Alternatíva 3

Projekt na stavebné povolenie

Platí pre nasledovné prípady:

 • Obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu
 • Obnova RD ešte prebieha pred predložením žiadosti a nepodlieha stavebnému povoleniu
 • Obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu

Cena zahŕňa:

 • Zameranie a digitalizácia vstupných podkladov, fotodokumentácia
 • Vypracovanie projektu zateplenia RD pre účely stavebného povolenia
 • Vypracovanie projektového energetického hodnotenia (ak bola obnova ukončená), prípadne energetického certifikátu východiskového stavu (ak sa obnova ešte nezačala)
 • Vypracovanie energetického certifikátu po obnove

Obsah projektu zateplenia RD pre účely stavebného povolenia zahŕňa:

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia – zákres objektu do katastrálnej mapy
 • Stavebná a architektonická časť: 
  • textová časť – (technická správa, výpis okien a dverí, technologické predpisy a vyhlásenia o parametroch navrhovaných materiálov a systémov)
  • výkresová časť – (pôdorysy podlaží, strechy, rez, pohľady, skladby konštrukcií)
 • Projekt ZTI a VYK (kotol, akumulačná nádrž a pod.)
 • Statické posúdenie – zateplenie
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Projekt zateplenia RD bude zaslaný v digitálnej verzii vo formáte .pdf na mailovú adresu investora a bude expedovaný v štyroch vyhotoveniach v papierovej forme, z toho jeden na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia. Dotlač každého ďalšieho vyhotovenia v papierovej forme je spoplatnené sumou 20 €.

5500 €

Konečná cena

Realizácia rekonštrukcie

Realizáciu samotných stavebných prác v prípade záujmu (nie je podmienka pre spracovanie projektu) zabezpečujeme pre BA, NR a TT a TN kraj. Cenovú ponuku na realizáciu stavebných prác je možné spracovať až po vypracovaní a odovzdaní projektu zateplenia RD.

Garantujeme vrátenie
poplatkov za služby

V prípade, že by sa nepodarilo získať príspevok na obnovu domu, vrátime Vám poplatky za naše služby.


Aké sú podmienky
získania štátneho príspevku?

Na to, aby ste mohli štátny príspevok na rekonštrukciu rodinného domu získať, musíte splniť určité podmienky.

 • 1.

  Rodinný dom bol postavený pred rokom 2013 na území SR

 • 2.

  Jedná sa o rodinný dom (nie chatu, záhradný dom a pod.)

 • 3.

  Rodinný dom slúži na trvalé bývanie (max. 10% podlahovej plochy môže slúžiť aj na iný účel)

 • 4.

  Žiadateľom musí byť vlastník alebo spoluvlastník domu


 • 5.

  Žiadateľom nesmie byť podnikateľský subjekt

 • 6.

  Majiteľ nesmie mať podlžnosti voči štátu. Po vyrovnaní dlžôb môže požiadať o príspevok

 • 7.

  Obnovou  sa musí zabezpečiť minimálne 30% úspora energií

 • 8.

  Kompletné podmienky nájdete na stránke obnovdom.sk

Informácie prebraté zo stránky www.obnovdom.sk


Často
kladené otázky.

Aká je šanca, že dostanem príspevok?

Štát plánuje do roku 2026 finančne dopomôcť k obnove až 30 000 rodinných domov – je teda pravdepodobné, že príspevok dostane každý žiadateľ, ktorý bude mať záujem a zároveň splní všetky štátom stanovené podmienky.

Čo ak mi príspevok neschvália?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti 100% úspešnosť pri podávaní a schvaľovaní príspevkov na zateplenie a preto garantujeme aj  schválenie príspevku na obnovu rodinného domu. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Mám čakať na vypísanie ďalšej výzvy?

Doporučujeme kontaktovať nás v predstihu, najlepšie hneď ako sa rozhodnete pre obnovu. Akonáhle budú zverejnené ďalšie kolá výzvy pustíme sa do prípravy projektovej dokumentácie a ďalších povinných príloh. Kontaktujete nás prosím priebežne, objednávky prijímame už na rok 2023.

Kedy sa platí za projekt ?

V prípade akceptovania cenovej ponuky vystavíme zálohovú faktúru vo výške 50 % z celkovej ceny danej služby, po ktorej úhrade si dohodneme termín obhliadky a zamerania objektu, ktorému bude predchádzať vyžiadanie vstupných podkladov (katastrálne územie v ktorom sa stavba nachádza a parcelné číslo stavby, zaslanie dostupnej projektovej dokumentácie a fotografií stavby). Druhá platba vo výške 50 % sa realizuje po odovzdaní projektu a podaní žiadosti. V prípade neschválenia žiadosti Vám garantujeme vrátenie vynaložených finančných prostriedkov za naše služby.


Využite šancu

Ušetrite na obnove domu
so štátnou dotáciou

Obráťte sa na nás – je to jednoduchý spôsob, ako ušetriť nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na samotnej realizácií zateplenia, výmene otvorových konštrukcií, výmene zdroja tepla, či zabezpečení solárnej energie.

 • Projekt obnovy

 • Vybavenie žiadosti
 • Realizácia rekonštrukcie

 • Energetický certifikát


Mám záujem

Kópia správy bude odoslaná na Váš e-mail.