Obnova domov začína v roku 2022

Štátny príspevok na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v rámci programu Plán obnovy doposiaľ najrozsiahlejší dotačný projekt Obnova budov na obnovu rodinných domov. Tu nájdete všetky informácie o dotáciách a procese ich udeľovania.

Plán obnovy – Zelená ekonomika – Obnova budovAktualizované: 18.11.2021

Prezrite si súhrn požiadaviek a celý postup na získanie príspevku, ktorý nájdete na tejto stránke a v prípade potreby nás kontaktujte. Technické detaily výzvy zatiaľ nie sú zverejnené. Údaje priebežne aktualizujeme.

Predbežné termíny týkajúce sa dotácií:

 • November 2021 – zverejnenie technických parametrov obnovy
 • Júl 2022 – vyhlásenie výzvy
 • Jún 2026 – ukončenie čerpania príspevkov

Aká je výška
štátneho príspevku?

Maximálna výška dotácie na obnovu rodinného domu bude 16 600 € (resp. maximálne polovica oprávnených nákladov na obnovu).

Predpokladá sa možnosť dofinancovania  druhej polovice nákladov na obnovu pomocou špeciálneho úveru od vybraných komerčných bánk, pričom by za úver ručila Európska banka pre obnovu a rozvoj (žiadateľ by teda nepotreboval vlastný počiatočný kapitál).

Približne po šesť a pol roku po obnove by mali ušetrené financie za účty z vykurovania pokryť polovicu z celkových oprávnených  nákladov na obnovu.


Všetky kroky k
obnove Vášho domu

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby spojené s rekonštrukciou starších rodinných domov s využitím štátneho príspevku. S nami to budete mať naozaj jednoduché – zabezpečíme celý proces od zamerania až po úspešné ukončenie dotačného programu. Vďaka nám ušetríte nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na samotnej realizácií zateplenia, výmene otvorových konštrukcií, výmene zdroja tepla, či zabezpečení solárnej energie.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Najskôr si od Vás vyžiadame vstupné podklady a zameriame skutkový stav. Na osobnom stretnutí si spolu prejdeme všetky požiadavky výzvy a spôsob výpočtu výšky finančného príspevku.

2. Energetický certifikát pred obnovou

Po obhliadke a zameraní skutkového stavu vyhotovíme energetický certifikát pre rodinný dom pred obnovou, ktorý je povinnou prílohou žiadosti o príspevok.

3. Vypracovanie projektu obnovy

Následne vypracujeme projekt rekonštrukcie, ktorý je základnou požiadavkou pre získanie štátneho príspevku na obnovu. Projekt obsahuje všetky požadované prílohy a náležitosti podľa požiadaviek výzvy. Navrhneme požadovanú minimálnu hrúbku zateplenia konštrukcií a požadované parametre okien a dverí v zmysle výzvy. Na základe Vašich požiadaviek navrhneme aj výmenu zdroja tepla či obnoviteľné zdroje energie.

4. Spracovanie podkladov k žiadosti

Ďalším krokom je spracovanie a príprava kompletných podkladov pre získanie príspevku. Pomôžeme Vám úspešne zvládnuť tento administratívne náročný proces. Súčasťou tohto kroku je aj elektronické podanie online žiadosti a doručenie tlačenej verzie žiadosti na ministerstvo.

5. Realizácia obnovy domu

Zateplenie a ostatné práce súvisiace s obnovou zabezpečíme v spolupráci s dodávateľom stavebným prác, ktorý bude mať uzavretú rámcovú zmluvu podľa podmienok výzvy. Počas stavebných prác pravidelne vyhotovujeme fotodokumentáciu, ktorá sa predkladá ministerstvu.

6. Energetický certifikát po obnove

Posledným krokom po realizácií všetkých predmetov rekonštrukcie je spracovanie energetického certifikátu po obnove, ktorý preukazuje zhodu navrhovaného projektového riešenia a samotnej realizácie. Energetický certifikát je povinnou súčasťou príloh k žiadosti o dotáciu.


Koľko ma
bude obnova domu stáť?

Rekonštrukcia rodinného domu a s ňou spojené zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, či zdroja tepla na vykurovanie je individuálna v závislosti na rozsahu stavebných prác a členitosti stavby. Náklady na samotnú realizáciu sa preto stanovujú až po vypracovaní projektu zateplenia.

Zabezpečenie vstupných podkladov

Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie je zameranie, digitalizácia skutkového stavu a fotodokumentácia (nie sú zahrnuté dopravné náklady).

100 €


Energetický certifikát pred obnovou

Vyhotovenie energetického certifikátu pred obnovou vrátane energetického štítku a správy k energetickému certifikátu. Energetický certifikát obsahuje zhodnotenie tepelnotechnických aj energetických parametrov stavby pre rekonštrukciou.

95 €


Projekt obnovy rodinného domu

Skladá sa zo stavebnej a architektonickej časti (výkresová a textová časť), projektového energetického hodnotenia a sumarizácie technických listov navrhovaných systémov a materiálov

850 €


Vyplnenie a podanie žiadosti na ministerstvo

Na základe vstupných podkladov pripravíme a podáme žiadosť o dotáciu na ministerstvo.

150 €


Realizácia rekonštrukcie

Cenovú ponuku je možné vypracovať len na základe projektu pre stavebné povolenie.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Energetický certifikát po obnove

Vyhotovenie energetického certifikátu vrátane energetického štítku a správy k energetickému certifikátu.

95 €

Garantujeme vrátenie
poplatkov za služby

V prípade, že by sa nepodarilo získať príspevok na obnovu domu, vrátime Vám poplatky za naše služby.

Ušetrite na rekoštrukcií
ešte o niečo viac

Za každého nového klienta, ktorého nám odporučíte získate zľavu v hodnote 100 EUR.

Aké sú podmienky
získania štátneho príspevku?

Na to, aby ste mohli štátny príspevok na rekonštrukciu rodinného domu získať, musíte splniť určité podmienky.

 • 1.

  Rodinný dom je starší ako 15 rokov

 • 2.

  Jedná sa o rodinný dom (nie chatu, záhradný dom a pod.)

 • 3.

  Rodinný dom slúži na trvalé bývanie (predbežne max. 10-20% podlahovej plochy môže slúžiť aj na iný účel)

 • 4.

  Žiadateľom musí byť vlastník alebo spoluvlastník domu


 • 5.

  Žiadateľom nesmie byť podnikateľský subjekt

 • 6.

  Majiteľ nesmie mať podlžnosti voči štátu. Po vyrovnaní dlžôb môže požiadať o príspevok

 • 7.

  Obnovou  sa musí zabezpečiť minimálne 30% úspora energií

 • 8.

  Technické špecifikácie obnovy zatiaľ nie sú zverejnené

Informácie budú aktualizované po zverejnení podrobností dotačného programu SAŽP.


Často
kladené otázky.

Aká je šanca, že dostanem príspevok?

Štát plánuje do roku 2026 finančne dopomôcť k obnove až 30 000 rodinných domov – je teda pravdepodobné, že príspevok dostane každý žiadateľ, ktorý bude mať záujem a zároveň splní všetky štátom stanovené podmienky.

Čo ak mi príspevok neschvália?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti 100% úspešnosť pri podávaní a schvaľovaní príspevkov na zateplenie a preto garantujeme aj  schválenie príspevku na obnovu rodinného domu. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Mám čakať na vypísanie výzvy?

Doporučujeme kontaktovať nás v predstihu, najlepšie hneď ako sa rozhodnete pre obnovu. Akonáhle budú zverejnené všetky technické detaily obnovy, pustíme sa do prípravy projektovej dokumentácie a ďalších povinných príloh. Kontaktujete nás prosím priebežne, objednávky prijímame počas celého roka 2021.

Kedy sa platí za projekt a energetický certifikát?

Cena za zameranie, vypracovanie energetického certifikátu pred obnovou, vypracovanie projektu obnovy a podanie žiadosti sa uhrádza po podaní žiadosti na ministerstvo. O podaní žiadosti na ministerstvo žiadateľa informujeme mailom s potvrdením o podaní. Po realizácií všetkých predmetov rekonštrukcie spracujeme energetický certifikát po obnove, ktorý sa uhrádza po jeho odovzdaní investorovi.


Využite šancu

Ušetrite na obnove domu
so štátnou dotáciou

Obráťte sa na nás – je to jednoduchý spôsob, ako ušetriť nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na samotnej realizácií zateplenia, výmene otvorových konštrukcií, výmene zdroja tepla, či zabezpečení solárnej energie.

 • Projekt obnovy

 • Vybavenie žiadosti
 • Realizácia rekonštrukcie

 • Energetický certifikát


Mám záujem o:

ProjektPodanie žiadostiRealizáciaCertifikát

Kópia správy bude odoslaná na Váš e-mail.