Projektová dokumentácia

Ponúkame prípravu kompletnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb k územnému konaniu, na stavebné povolenie a kompletný realizačný projekt.
 • Projektová dokumentácia k územnému konaniu
 • Projektová dokumentácia na stavebné povolenie
 • Realizačný projekt

Máte záujem?


Cena projektovej dokumentáciu sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Stupne
projektovej dokumentácie.

Zabezpečujeme kompletné projektové riešenie pre rôzne typy rodinných domov, bytových domov a iných budov. V závislosti na Vašich požiadavkách dokážeme profesionálne navrhnúť riešenie, technicky ho spracovať a pripraviť projektovú dokumentáciu.

Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje návrh budúceho vzhľadu – architektúru budovy, dispozíciu vnútorných priestorov, pôdorysy a vizualizácie exteriéru domu alebo budovy.

Projekt na územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Projekt na stavebné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) spracované vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby, spolu s výkazom výmerom a rozpočetom.

Obsah projektu:

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia
 • Stavebno-architektonické riešenie
 • Zdravotechnika a kanalizácia
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby
 • Energetická hospodárnosť budovy
 • Statické posúdenie
 • Výkaz výmer a rozpočet

Stavebno-architektonické riešenie pre RD:

 • 1. Písomná časť
 • Technická správa
 • 2. Výkresová časť
 • Pôdorys základov – mierka 1:50
 • Pôdorys prízemia – mierka 1:50
 • Pôdorys strechy – mierka 1:50
 • Rez – mierka 1:50
 • Pohľady – mierka 1:100

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti poskytujeme zastupovanie v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, ale aj dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy a zabezpečíme pre Vás bezproblémové schválenie projektu.
 • Územné povolenie
 • Stavebné povolenie
 • Prípadné ústne konanie
 • Poradenstvo pri výbere projektu

Autorský dozor

V rámci autorského dozoru pre Vás zabezpečíme kontrolu priebehu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiavania podmienok stavebného povolenia, konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii, posudzovanie a schvaľovanie návrhov zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Príklad
spracovania projektu.

Aby ste si vytvorili lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá úprava projektovej dokumentácie z našej dielne, pripravili sme pre vás k nahliadnutiu zopár vzorových projektov.

Pohľad

Pôdorys

Pohľad

Pôdorys

Pohľady

Rez

Rezy

1. podlažie

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem