Projektová dokumentácia

Ponúkame prípravu kompletnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb k územnému konaniu, na stavebné povolenie a kompletný realizačný projekt.
 • Projektová dokumentácia k územnému konaniu
 • Projektová dokumentácia na stavebné povolenie
 • Realizačný projekt

Máte záujem?


Cena projektovej dokumentáciu sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Stupne
projektovej dokumentácie.

Zabezpečujeme kompletné projektové riešenie pre rôzne typy rodinných domov, bytových domov a iných budov. V závislosti na Vašich požiadavkách dokážeme profesionálne navrhnúť riešenie, technicky ho spracovať a pripraviť projektovú dokumentáciu.

Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje návrh budúceho vzhľadu – architektúru budovy, dispozíciu vnútorných priestorov, pôdorysy a vizualizácie exteriéru domu alebo budovy.

Projekt na územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Projekt na stavebné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) spracované vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby, spolu s výkazom výmerom a rozpočetom.

Obsah projektu:

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia
 • Stavebno-architektonické riešenie
 • Zdravotechnika a kanalizácia
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby
 • Energetická hospodárnosť budovy
 • Statické posúdenie
 • Výkaz výmer a rozpočet

Stavebno-architektonické riešenie pre RD:

 • 1. Písomná časť
 • Technická správa
 • 2. Výkresová časť
 • Pôdorys základov – mierka 1:50
 • Pôdorys prízemia – mierka 1:50
 • Pôdorys strechy – mierka 1:50
 • Rez – mierka 1:50
 • Pohľady – mierka 1:100

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti poskytujeme zastupovanie v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, ale aj dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy a zabezpečíme pre Vás bezproblémové schválenie projektu.
 • Územné povolenie
 • Stavebné povolenie
 • Prípadné ústne konanie
 • Poradenstvo pri výbere projektu

Autorský dozor

V rámci autorského dozoru pre Vás zabezpečíme kontrolu priebehu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiavania podmienok stavebného povolenia, konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii, posudzovanie a schvaľovanie návrhov zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Príklad
spracovania projektu.

Aby ste si vytvorili lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá úprava projektovej dokumentácie z našej dielne, pripravili sme pre vás k nahliadnutiu zopár vzorových projektov.

Pohľad

Pôdorys

Pohľad

Pôdorys

Pohľady

Rez

Rezy

1. podlažie