Projektová dokumentácia

Ponúkame prípravu kompletnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb k územnému konaniu, na stavebné povolenie a kompletný realizačný projekt.
 • Projektová dokumentácia k územnému konaniu
 • Projektová dokumentácia na stavebné povolenie
 • Realizačný projekt

Máte záujem?


Cena projektovej dokumentáciu sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Obsah projektu:

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia
 • Stavebno-architektonické riešenie
 • Zdravotechnika a kanalizácia
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia a bleskozvod
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby
 • Energetická hospodárnosť budovy
 • Statické posúdenie
 • Výkaz výmer a rozpočet

Stavebno-architektonické riešenie pre RD:

 • 1. Písomná časť
 • Technická správa
 • 2. Výkresová časť
 • Pôdorys základov - mierka 1:50
 • Pôdorys prízemia - mierka 1:50
 • Pôdorys strechy - mierka 1:50
 • Rez - mierka 1:50
 • Pohľady - mierka 1:100

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti poskytujeme zastupovanie v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, ale aj dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy a zabezpečíme pre Vás bezproblémové schválenie projektu.
 • Územné povolenie
 • Stavebné povolenie
 • Prípadné ústne konanie
 • Poradenstvo pri výbere projektu

Autorský dozor

V rámci autorského dozoru pre Vás zabezpečíme kontrolu priebehu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiavania podmienok stavebného povolenia, konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii, posudzovanie a schvaľovanie návrhov zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Príklad
spracovania projektu.

Aby ste si vytvorili lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá úprava projektovej dokumentácie z našej dielne, pripravili sme pre vás k nahliadnutiu zopár vzorových projektov.

Pohľad

Pôdorys

Pohľad

Pôdorys

Pohľady

Rez

Rezy

1. podlažie