Časté otázky

K projektom a štátnemu príspevku na zateplenie rodinného domu.

Postup a podklady

Aký je rozsah a maximálna výška poskytovaného príspevku na zateplenie?

Príspevok na zateplenie rodinného domu je určený na stavebné úpravy teplovýmennej obálky budovy, ktoré vedú k zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinného domu. Táto príspevok pokryje časť všetkých nákladov ktoré boli vynaložené investorom na zateplenie rodinného domu. Oprávnenými nákladmi pre výpočet celkovej výšky príspevku sú zateplenie teplovýmennej obálky budovy (obvodová stena, strop pod nevykurovaným priestorom, strecha, stena medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, strop medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, strop nad vonkajším prostredím a pod.), výmena vonkajších otvorových konštrukcií (okien a dverí v obvodovej stene, garážovej brány, zasklenej steny), vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena zdroja tepla na vykurovanie a súvisiace stavebné úpravy (napr. zateplenie balkónu alebo lodžie, obnova závetria vstupu, obnova bleskozvodu a pod.).

Celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 €.

Aké sú podmienky na poskytnutie príspevku na zateplenie?

Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a byť využívaný výlučne na bývanie (v zmysle stavebného zákona je rodinným domom a na jeho adrese nie je zapísané sídlo PO ani miesto podnikania FO). Ďalej musí byť dom starší ako 10 rokov, nebol naň už poskytnutý príspevok na zateplenie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a musí mať celkovú (vykurovanú) podlahovú plochu najviac 150 m2 (rodinný dom s jedným vykurovaným podlažím) alebo 300 m2 (rodinný dom s viac ako jedným vykurovaným podlažím).

Teplovýmenná obálka budovy, ktorá je predmetom zateplenia alebo výmeny musí po zateplení spĺňať aspoň normatívne tepelnoizolačné požiadavky v zmysle normy platnej v čase vypracovania projektu.

Teplovýmenná obálka budovy, ktorá nie je predmetom zateplenia alebo výmeny musí spĺňať aspoň minimálne tepelnoizolačné požiadavky v zmysle normy.

Aký je postup pri spracovaní projektu a podaní žiadosti o príspevok na zateplenie?

Prvým krokom našej spolupráce je dohodnutie termínu obhliadky a následné zameranie predmetnej stavby. Pred samotnou obhliadkou a zameraním ešte vyžadujeme od žiadateľa zaslanie informácii o umiestnení rodinného domu (katastrálne územie a parcelné číslo), dostupnej projektovej dokumentácie a fotografií stavby. Tieto podklady a údaje nám budú slúžiť na prípravu podkladov k zameraniu stavby.

Po obhliadke navrhneme druhy a hrúbky tepelných izolácií, ktoré odkonzultujeme so žiadateľom. Po odsúhlasení vypracujeme projektovú dokumentáciu. Počas spracúvania dokumentácie žiadateľ zabezpečuje potrebné doklady a súhlasy, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti o príspevku na zateplenie (pre viac info pozri nasledujúcu otázku).

Aké doklady a informácie sú potrebné na podanie žiadosti o príspevok na zateplenie?

Na online vyplnenie elektronického formulára žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu sú potrebné nasledovné údaje, resp. povinné prílohy:

 • číslo bankového účtu v tvare IBAN (na tento účet prídu finančné prostriedky z ministerstva)
 • rok odovzdania rodinného domu do užívania a doklad preukazujúci tento údaj (kolaudačné rozhodnutie, doklad o pridelení súpisného čísla)
 • dátum narodenia žiadateľa
 • štátna príslušnosť žiadateľa
 • rodinný stav žiadateľa
 • originál, alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania
 • Písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov
 • Plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky

Vzory súhlasov sú voľne dostupné na webe ministerstva.

Žiadosť bola schválená a dom zateplený, aký je ďalší postup?

O schválení žiadosti o príspevok a rezervovaní finančných prostriedkov bude žiadateľ informovaný listom ktorý príde mu príde na korešpondenčnú adresu. Odo dňa prijatia písomnej informácie plynie termín jedného roku, do ktorého je potrebné zrealizovať stavebné práce a dodať všetky doklady na ukončenie administratívneho procesu príspevku a vyplatenie peňazí.

Zoznam dokladov, ktoré po realizácii stavebných prác žiadateľ zasiela na ministerstvo je uvedený v liste o schválení žiadosti o príspevok.

Jedná sa o nasledovné doklady:

 • fotodokumentácia pôvodného a nového stavu
 • súpis bločkov a faktúr, faktúry a bločky, doklady o ich úhrade
 • energetický certifikát
 • prípadne iné doklady a čestné vyhlásenia vyžiadané ministerstvom

Akú mám garanciu že mi bude schválený príspevok na zateplenie?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti v tejto oblasti 100% úspešnosť pri podávaní a schvaľovaní príspevkov na zateplenie a preto garantujeme jej schválenie. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

 

Technické informácie

Čo všetko obsahuje projektová dokumentácia?

Obsah projektu zateplenia RD (rozsah a podrobnosť projektu v zmysle požiadaviek ministerstva)

 • Sprievodná správa
 • Celková situácia – zákres objektu do katastrálnej mapy
 • Stavebná a architektonická časť
  • textová časť – technická správa, výpis okien a dverí, výpis zatepľovaných plôch, technologické predpisy a vyhlásenia o parametroch navrhovaných materiálov a systémov
  • výkresová časť – pôdorysy podlaží, strechy, rez, pohľady, charakteristické detaily zateplenia, skladby konštrukcií
 • Energetická hospodárnosť budovy

Projekt zateplenia rodinného domu bude zaslaný v digitálnej verzii vo formáte .pdf na emailovú adresu žiadateľa a bude odovzdaný v dvoch vyhotoveniach v papierovej forme (jedno vyhotovenie pre investora a jedno vyhotovenie pre ministerstvo). Dotlač každého ďalšieho vyhotovenia v papierovej forme je spoplatnené sumou 15 € bez DPH.

Počas projekčnej etapy môže žiadateľ využiť bezplatnú konzultačnú a poradenskú činnosť.

Potrebujem pre podanie a schválenie žiadosti stavebné povolenie?

Žiadateľ je povinný si na miestne príslušnom stavebnom úrade preveriť, či na realizáciu navrhovaných projektových práce bude potrebné ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác alebo stavebné povolenie. V prípade, že miestne príslušný stavebný úrad vyžaduje stavebné povolenie bude potrebné do projektu dopracovať vybrané profesie nad rámec projektu, ktorý vyžaduje ministerstvo pre získanie dotácie. Vybrané profesie (zvyčajne sa jedná o „Statické posúdenie“ a „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“) budú spracované po odsúhlasení cenovej ponuky žiadateľom na ich dopracovanie.

Akým spôsobom určím podlahovú plochu stavby?

Veľmi zjednodušene je možné konštatovať, že podlahová plocha sa určuje na základe vonkajších rozmerov podlažia. Celkovú podlahovú plochu stavby potom tvorí súčet podlahových plôch jednotlivých podlaží. Pri určovaní podlahovej plochy však platia v zmysle normy aj určité výnimky, napr.:

 • nevykurované priestory s ohľadom na ich celkovú polohu v stavbe sa do podlahovej plochy nezapočítavajú (napr. pristavaná garáž alebo sklad k rodinnému domu, pivnica alebo sklad v suteréne rodinného domu, povala resp. neobytný podstrešný priestor ALE napr. nevykurovaná chodba alebo sklad/komora umiestnené v rámci dispozície podlažia sa do podlahovej plochy započítavajú)
 • podlahová plocha obytného podkrovia sa určuje ako pomer objemu tohto priestoru a priemernej výšky ostatných vykurovaných podlaží
 • miestne vystupujúce konštrukcie sa do vonkajších rozmerov nezapočítajú (napr. balkóny, lodžie, markízy a pod.)

Správne určenie podlahovej plochy stavby je veľmi dôležité, nakoľko je vo výzve určený limit na maximálnu podlahovú plochu stavby (jednopodlažná stavba max. 150 m2, viacpodlažná stavba max. 300 m2).

Môžem vymeniť iba vonkajšie okná a vchodové dvere?

Žiadať o príspevok je možné aj na výmenu vonkajších okien a vchodových dverí, avšak všetky ostatné konštrukcie teplovýmennej obálky budovy (obvodová stena, strop pod nevykurovaným priestorom, strecha, stena medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, strop medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, strop nad vonkajším prostredím a pod., okrem podlahy na teréne, ktorá z hľadiska tejto výzvy nie je predmetom hodnotenia) ktoré zostávajú v pôvodnom stave musia spĺňať aspoň minimálne tepelnoizolačné požiadavky v zmysle normy. Pri starých domoch však zvyčajne táto podmienka nie je splnená a preto nie je možné úspešne žiadať o príspevok.

Aj v prípade žiadosti o príspevok na výmenu vonkajších okien a vchodových dverí je však potrebné spracovanie projektu a dodanie všetkých ostatných príloh k žiadosti. Na každú stavbu je možné žiadať a dostať iba jeden príspevok, tzn. že v prípade vyčerpania príspevku na výmenu okien a dverí už čerpanie ďalšej dotácie v budúcnosti napr. na zateplenie obvodového plášťa nebude možné.

Zateplenie stavby odporúčame realizovať ako balík pozostávajúci zo zateplenia celej teplovýmennej obálky budovy a výmeny vonkajších okien a dverí vrátane výmeny alebo vyregulovania vykurovacej sústavy budovy. Iba komplexným prístupom k zatepleniu je možné dosiahnuť merateľné úspory energie na vykurovanie, elimináciu tepelných mostov a zlepšenie kvality vnútorného prostredia.

 

Jednoduché ilustračné príklady výpočtu tepelného odporu vonkajších obvodových stien

Požiadavky:

 • minimálna požiadavka (platí ak stena nebude zateplená) Rmin = 2,00 m2K/W
 • normalizovaná požiadavka (platí ak sa bude stena zatepľovať) Rr2 = 4,40 m2K/W
 • na splnenie požiadavky musí platiť, že R ≥ Rmin, R ≥ Rr2
 • Murovaná stena z tehly plnej pálenej hr. 450 mm
  • tepelný odpor steny – R =0,52 m2K/W
  • minimálna hrúbka zateplenia na splnenie normalizovanej požiadavky
   • minerálna vlna – 170 mm
   • expandovaný polystyrén – 160 mm
   • grafitový polystyrén – 130 mm
   • PIR dosky – 110 mm

 • Murovaná stena zo škvárobetónových tvárnic hr. 400 mm
  • tepelný odpor steny – R = 0,77m2K/W
  • minimálna hrúbka zateplenia na splnenie normalizovanej požiadavky
   • minerálna vlna – 160 mm
   • expandovaný polystyrén – 150 mm
   • grafitový polystyrén – 120 mm
   • PIR dosky – 100 mm

Poznámka:

Omietky a obklady sú vzhľadom na ich minimálny vplyv pri výpočte tepelného odporu zanedbané.

Môžem zatepliť iba vonkajšiu obvodovú stenu?

Realizácia zateplenia je možná avšak za splnenia určitých požiadaviek, ktoré sú podrobne rozpísané v predchádzajúcej otázke.

Musím dodržať rozsah zateplenia stavebných konštrukcií podľa projektu?

Rozsah zateplenia teplovýmennej obálky je potrebné dodržať v zmysle projektu tzn. vykurovaný priestor je potrebné zatepliť podľa projektu. Časti stavby, ktoré nie sú súčasťou teplovýmennej obálky, ale je ich možné zahrnúť do oprávnených nákladov (napr. sokel, balkón, markíza a pod.) sú v projekte zahrnuté, no v realizácii je ich možné zo zateplenia vynechať.

Obnova budovy má byť riešená ako komplexný balík opatrení zohľadňujúci celkový technický stav objektu, preto pri obnove rodinného domu odporúčame postupovať v zmysle projektu, ktorý rieši obnovu komplexne.

Zjednodušene je však možné povedať, že ak žiadateľ požaduje zmenu druhov a hrúbky tepelných izolácií (napr. zmena polystyrénu za minerálnu vlnu a pod.), zmena ja možná za podmienky, že nové tepelné izolácie dosahujú rovnakú alebo lepšiu hodnotu tepelného odporu ako tepelné izolácie uvedené v dokumentácii resp. v norme.

V procese tvorby projektovej dokumentácie si spolu so žiadateľom odkonzultujeme druhy navrhovaných tepelných izolácií, ich tepelnotechnické vlastnosti a požadované hrúbky, vrátane tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií na splnenie požiadaviek výzvy. Preto pri realizácii zvyčajne nedochádza k ich zmene.

Aké sú požiadavky na zateplenie podlahy na teréne z pohľadu výzvy o príspevok na zateplenie?

Zateplenie podlahy na teréne nie je v danej výzve riešené a nie sú naň kladené žiadne požiadavky.

Zjednodušene je však možné povedať, že v prípade nezateplenej pôvodnej podlahy na teréne je možné žiadať o príspevok na zateplenie teplovýmennej obálky aj vtedy, keď sa nebude realizovať samotné zateplenie podlahy a podlaha nespĺňa ani minimálne tepelnoizolačné požiadavky v zmysle normy.

Ak je to však funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, tak z dôvodu komplexného prístupu k zatepleniu odporúčame realizáciu aj samotného zateplenia podlahy na teréne aj napriek tomu, že na toto zateplenie nie je možné žiadať o príspevok.

 

Financie a termíny

Aká je cena za projekt a ostatné úkony potrebné pre spracovanie projektu a podanie žiadosti?

Cenník ponúkaných služieb je nasledovný:

 • Zameranie a digitalizácia vstupných podkladov, fotodokumentácia – 100 €
 • Vypracovanie projektu zateplenia RD – 850 €
 • Vyplnenie a podanie žiadosti na ministerstvo – 150 €
 • Realizácia (platí len pre Bratislavský kraj) – cena podľa rozsahu zákazky
 • Vypracovanie energetického certifikátu – 95 €

Uvedené ceny projekčných prác sú bez DPH (nie sme platca DPH).

K cene za zameranie budú pripočítané dopravné náklady na základe upresnenia miesta stavby.

Kedy sa platí za projekt a energetický certifikát?

Cena za zameranie, vypracovanie projektu a podanie žiadosti sa uhrádza po podaní žiadosti na ministerstvo. O podaní žiadosti na ministerstvo žiadateľa informujeme mailom s potvrdením o podaní.

Cena za vypracovanie energetického certifikátu sa uhrádza po jeho odovzdaní investorovi. Energetický certifikát sa spracúva po dokončení stavebných prác.

Faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu sa prikladajú k žiadosti na ministerstvo.

Naša spoločnosť garantuje schválenie žiadosti o príspevok na zateplenie. V opačnom prípade Vám budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Ako sa vypočíta výška príspevku ktorý dostanem?

Príspevok na zateplenie sa delí na dve časti. Prvá časť príspevku je určená na vypracovanie projektu vrátane podania žiadosti a druhá na samotné zateplenie.

Príspevok na vypracovanie projektu vrátane podania žiadosti je vo výške 800 € a bude uznaný na základe faktúry za projekt a energetický certifikát.

Príspevok na zateplenie sa určuje ako nižšia z nasledovných dvoch hodnôt:

 • max 40 % zo všetkých oprávnených a uhradených nákladov (max 8 000 €)
 • príspevok podľa dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností teplovýmennej obálky budovy a jej plochy (max 7 000 €) + príspevok podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla (max 1 000 €)

Celkovú výšku príspevku Vám vieme vyčísliť po spracovaní projektovej dokumentácie, na základe ktorej budeme vedieť určiť plochy teplovýmennej obálky, rozsah a druh zateplenia, resp. ostatné vstupné hodnoty.

Kedy dostanem od ministerstva peniaze na môj účet?

Ministerstvo posiela peniaze na účet žiadateľa až po samotnom zrealizovaní zateplenia a dodania dokladov preukazujúcich realizáciu prác (fotodokumentácia, energetický certifikát, bločky, faktúry a ich súpis).

Koľko času mám na realizáciu zateplenia po schválení príspevku?

Celý proces sa musí ukončiť do jedného roka od schválenia podanej žiadosti o príspevku. Do jedného roku je teda potrebné zrealizovať samotné zateplenie, vypracovať energetický certifikát a doručiť ministerstvu fotodokumentáciu, energetický certifikát, bločky, faktúry a ich súpis, prípadne ostatné chýbajúce podklady.

 

Ostatné informácie

Výzva na príspevok ešte nie je vypísaná, mám čakať na jej vyhlásenie a až potom začať pripravovať podklady?

Plánované a vypísané výzvy sú uverejnené na webe ministerstva. Podmienky, povinné prílohy a vstupné podklady na podanie žiadosti sú v každej výzve tohto typu takmer rovnaké, preto je možné pripraviť si podklady ešte pred samotným vypísaním výzvy, kde je uvedený presný termín spustenia výzvy.

Koľko času potrebujete na spracovanie projektu a ostatných príloh pre podanie žiadosti o príspevok na zateplenie?

Vypracovaniu projektu zateplenia predchádza obhliadka so zameraním stavby a vypracovanie výpočtu energetickej hospodárnosti budovy, vrátane zabezpečenia a sumarizácie všetkých vstupných podkladov. Tento proces je časovo náročný a trvá zvyčajne tri až štyri týždne.

Preto je optimálnym riešením aby ste nás so svojim zámerom o príspevok kontaktovali v dostatočnom časovom predstihu, ideálne ešte pred samotným vypísaním výzvy.

Môžem si stavebné práce na zateplení rodinného domu realizovať aj svojpomocne?

Stavebné práce si žiadateľ môže realizovať aj svojpomocne, prípadne ako živnostník alebo stavebná firma.

Pri svojpomocnej realizácii treba však pamätať na to, že celková výška dotácie bude nižšia, lebo započítané budú iba bločky a faktúry z nákupu stavebných materiálov.

Čo všetko musí obsahovať faktúra od dodávateľa, ktorý mi realizoval zateplenie?

Faktúra musí okrem predpísaných náležitostí obsahovať aj výkaz výmer realizovaných prác a súpis materiálu (najmä použité druhy, hrúbky a objemy tepelných izolácií).

Pred nedávnom som si zateplil rodinný dom, môžem žiadať o príspevok?

Áno o príspevok je možné požiadať aj spätne – jedná sa o žiadosť o príspevku po zateplení. Realizované zateplenie však musí spĺňať požiadavky výzvy a nemohlo byť realizované skôr ako 1. januára 2015. Pri žiadosti po zateplení rodinného domu sú vyžadované všetky poklady ako v prípade žiadosti pred zateplením (tzn. je potrebné dodatočne vyhotoviť okrem iného aj projektovú dokumentáciu, energetický certifikát a všetky ostatné povinné prílohy).